top of page
0048pprice_beaverbeaver-2892.jpg

Ein Pwrpas

Yn Tir Natur, ein pwrpas yw:

1. Dod a natur yn ol i Gymru; yn ôl i'n tirweddau, ac i'n bywydau.

2. Adfer cylchoedd carbon naturiol, priddoedd iach, a chyrsiau dŵr glân. 

Gwnawn hyn drwy ailwylltio, hynny yw, drwy adfer cymhlethdod ecosystemau.  

Sgroliwch i lawr i ddarganfod mwy.

"i adfer pob llinyn crynu o we ryfeddol bywyd"

Yn Tir Natur byddwn yn mabwysiadu dull newydd o adfer natur yng Nghymru sy’n cynyddu bioamrywiaeth a bio-ddigonedd i’r eithaf. Mae hefyd yn adfer cylchoedd carbon naturiol, ac yn hollbwysig, mae'n gweithio ar raddfa. Ymagwedd hon yw adfer ecosystemau cymaint â phosibl fel y gall natur ofalu amdano'i hun, a phennu ei chwrs ei hun - dyma ailwylltio.

 

Diffinnir ecosystem fel ardal lle mae planhigion, anifeiliaid ac organebau eraill yn rhyngweithio â'i gilydd a'u hamgylchedd ffisegol. Mae'n dapestri cyfoethog a grëwyd trwy filiynau o flynyddoedd o gyd-esblygiad. Yn syml iawn, rydym wedi tynnu at edafedd y tapestri hwn ac wedi lleihau ecosystemau i'w ffurf fwyaf syml. Ein pwrpas yw adfer pob llinyn crynu o'r we bywyd ryfeddol hon fel y gall natur ffynnu nawr ac yn y dyfodol.

Nid yw dulliau cadwraeth traddodiadol, gwella arferion da presennol ym myd ffermio yn mynd i fod yn ddigon i fynd i’r afael â maint yr argyfwng natur. Dros y degawdau diwethaf, mae cadwraeth draddodiadol wedi gwneud gwaith anhygoel i warchod y bywyd gwyllt sydd gennym yn y wlad hon, ond mae’r ystadegau’n dangos bod natur yn dal i ddirywio. Mae cyn lleied o natur ar ol, ac mae angen rhywbeth mwy. 

Wild Boar.jpg

"Rydym yn gwneud hyn er gwerth cynhenid natur ei hun a'u hawl i fodoli"

Mae ail-wylltio, neu adfer ecosystemau yn wahanol i gadwraeth natur draddodiadol sy'n aml yn nodi rhywogaethau neu gynefinoedd allweddol sydd dan fygythiad, ac yna'n cymryd camau i'w hamddiffyn. Gall hyn ddod ar draul yr ecosystem ehangach, ac mae’n dibynnu’n helaeth ar adnoddau dynol, sy’n dod yn fwyfwy annibynadwy.

 

Yn Tir Natur, rydym am roi byd natur yn y blaen ac yn ganolog; dim rhywbeth i'w reoli, neu ei oddef, ond ei ollwng yn rhydd. Gwnawn hyn er mwyn gwerth cynhenid natur ei hun a'i hawl i fodoli, ond mae'r budd y mae natur yn ei roi i'n bywydau ni yn anfesuradwy. Rydym yn rhan o natur, a rhaid inni ailddarganfod ein lle oddi mewn iddi. Rhaid inni ailddysgu empathi â natur, fel ein bod ni a chenedlaethau’r dyfodol yn fwy tebygol o gymryd camau i’w hamddiffyn.

 

Mae dod â phobl ar y daith ailwylltio yn rhan o’n pwrpas fel elusen. Yn gyntaf, drwy bwysleisio’r rôl allweddol sydd gan borwyr mawr, ac felly ffermio, i’w chwarae mewn adfer ecosystemau, ac yn ail drwy annog pobl i ymweld ag unrhyw brosiect Tir Natur, a fydd bob amser yn fynediad agored.  

"mae ailwylltio yn adfer natur i'w ffurf fwyaf cymhleth a chyflawn"

Mae’n bryd ail-ddychmygu’r hyn sy’n bosibl ei gyflawni yn ein tirweddau o ran natur. Ein pwrpas yw newid y naratif o 'amddiffyn yr hyn sydd ar ôl o fywyd gwyllt', i 'adfer ecosystemau ar raddfa fawr'. Ers gormod o amser rydym wedi disgwyl rhy ychydig gan ein tirweddau, ond rhaid i hyn newid os yw natur i oroesi yn y dyfodol.  

Mae ailwylltio yn adfer natur i'w ffurf mwyaf cymhleth a chyflawn. Mae'n adfer iechyd y pridd ac ansawdd ein hafonydd. Mae carbon yn cael ei atafaelu, nid drwy blannu coed anfrodorol, ond drwy adfer cylchoedd carbon naturiol. At hynny, gall ailwylltio gynhyrchu bwyd o ansawdd uchel, moesegol a gwirioneddol gynaliadwy, a gwneud cymunedau gwledig yn fwy gwydn. Yn olaf, gall wella lles cymdeithas trwy ailgysylltu pobl â natur wyllt.

Dyma Ein Pwrpas

Aug pine squ-3.jpg

Yn Tir Natur rydym yn sicrhau y bydd o leiaf 90% o roddion yn mynd yn uniongyrchol tuag at brynu neu brydlesu tir ar gyfer adfer natur. Cedwir costau gweinyddol mor isel â phosibl. 

Ar ben hynny, bydd y wlad hon ar agor i chi ymweld â hi, felly gallwch weld natur yn dychwelyd gan wybod eich bod wedi gwneud iddo ddigwydd!

Credydau llun mewn trefn - Afancod (Yr Alban: The Big Picture), Wild Boar (Shutterstock), Red Squirrel (Yr Alban: The Big Picture)

bottom of page