top of page

Cwrdd â'r Tîm

Daeth tîm Tir Natur at ei gilydd gyda'r pwrpas i adfer byd natur, ac i ddysgu mwy am raddfa’r broblem sy’n ein hwynebu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â thîm Tir Natur, neu gyfrannu mewn rhyw ffordd, yna cysylltwch drwy e-bostio team@tirnatur.cymru. Mae gennym ddiddordeb arbennig os oes gennych sgiliau ffermio, cadwraeth natur, codi arian a rhedeg 'social media'. 

Iolo Williams - Llysgennad

Mae’r naturiaethwr a cyflwynydd teledu, Iolo Williams wedi ymuno â thîm Tir Natur fel ein llysgennad:

 

“Mae Cymru wedi gweld mwy o'i fyd natur yn diflannu na bron unrhyw wlad trwy'r byd ac mae’r adroddiad 'State of Nature' yn dangos, er gwaethaf ymdrechion cadwraeth, bod niferoedd bywyd gwyllt yn dal i ostwng.

 

Yn ystod fy oes, rwyf wedi gweld dirywiad enfawr mewn rhywogaethau fel draenogod, cornchwiglod a bras melyn.

 

Os ydym am drawsnewid pethau, rhaid inni fod yn fwy uchelgeisiol. Mae'n rhaid i ni edrych ar adfer ecosystemau ar raddfa tirwedd fel y gall natur arwain y ffordd ac y gellir cynyddu ei hadferiad. Yn fyr, mae'n rhaid i ni ailwylltio."

Iolo Williams

Iolo.jpg

Stephen Jenkins (Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr)

Mae Stephen yn berchennog busnes, wedi'i eni a'i leoli yn Sir Benfro, lle cychwynodd ar brosiect adfer natur ei hun - 'Rooting For Nature' - gweithio gyda moch ar ddarn o dir Comin i glirio ungnwd o redyn ac adfywio’r banc hadau cudd. Mwynhaodd Stephen ddod â'r holl randdeiliaid amrywiol â diddordebau gwahanol at ei gilydd i wneud y prosiect yn bosibl.

Y brosiect hwn a wnaeth arwain Stephen at ailwylltio, gan fod y moch yn llenwi'r gilfach ecolegol hanfodol a ddarparwyd unwaith gan faedd gwyllt.

 

“Ailwylltio yw’r unig ddull i ddelio ag argyfyngau natur a hinsawdd yr ydym wedi’u creu – mae wedi dal dychymyg llawer ohonon, ac wedi rhoi gobaith iddynt y gall ein dyfodol fod yn fwy cyfoethog o ran natur.” .

IMG-3203.PNG

Tom Glyn Roberts (Ymddiriedolwr)

Siôn Elis Williams (Ymddiriedolwr)

Mae Siôn yn gweithio i 'My Society' fel rhan o'r tîm Hinsawdd, lle mae'n goruchwylio'r genhadaeth hollbwysig o estyn allan a meithrin cysylltiadau ar draws llawer o rwydweithiau a chymunedau gwahanol. “Rwy’n gweithio i sicrhau bod buddiolwyr posibl - gan gynnwys swyddogion awdurdodau lleol a chynghorwyr a dinasyddion unigol - yn dysgu am ein gwaith ac yn cael y budd mwyaf ohono, a’n bod yn cwmpasu prosiectau sy’n ategu ac yn eu cefnogi. Mae hyn yn cynnwys allgymorth i sefydliadau hinsawdd, cefnogi newyddiadurwyr ac ymchwilwyr polisi”. 

 

Cyn ‘Fy Nghymdeithas’, bu Siôn yn gweithio i 'Friends Of The Earth', yn gweithio ar draws ymgyrchoedd lluosog, yn eiriol dros bopeth o wenyn i goed. Mae Siôn hefyd yn hoff o fwyd, yn aelod o Bwyllgor Rheoli Dinas Parc Cenedlaethol Caerdydd ac yn Ymddiriedolwr Dinasoedd Adfree. 

sion.png

Tasha Reilly (Ymddiriedolwr)

Mae Tom yn gwireddu uchelgais oes i greu gwarchodfa natur fechan trwy adferiad naturiol. Daeth i feddiant fferm ddefaid 11 erw yng Ngheredigion ac mae’n brysur yn creu pyllau ac yn plannu coed brodorol a dolydd blodau gwyllt – gyda phwyslais ar rywogaethau Cymreig prin fel yr aethnen ddu a choed helygen, a choed yr ŷd pinc, corncocos, sydd bron wedi darfod. Mae'r warchodfa'n gartref i ddraenogod sy'n gwella ac a ryddhawyd o ysbyty anifeiliaid lleol.

 

Yr oedd gyrfa flaenorol Tom yn gwneud rhaglenni dogfen rhyngwladol ac yn ystod y cyfnod hwnnw fe gronnodd ymhell dros 100 o gredydau darlledu fel cyfarwyddwr/cynhyrchydd.  Sefydlodd y cwmni cynhyrchu indie October Films.

7efb4908-9b4d-46c8-a404-38697be207ea_edited.jpg

David Kilner

Mae David yn addysgwr amgylcheddol, yn ecolegydd, ac yn actifydd cymuned a hinsawdd gyda phrofiad o adfywio system twyni tywod Cymru ar raddfa tirwedd. Ar hyn o bryd yn datblygu prosiect adfer rhywogaethau mwyaf Cymru - Natur am Byth! 10 mlynedd o brofiad o ymgysylltu â'r gymuned a gwaith cyflawni ar brosiectau iechyd, cadwraeth a thyfu. 


'Dyw hi erioed wedi bod yn bwysicach sicrhau mynediad cyfle i bawb, i'n mannau gwyllt, i natur ar garreg ein drws - mae'n iachusol, mae'n ein bwydo ac yn anadlu i ni. Rydyn ni i gyd yn elwa o'i gwe hardd, ymgolli."

Dechreuodd fy ngyrfa fel gwyddonydd planhigion yng ngerddi Kew a ganed fy nghariad at fyd natur. Rwyf wedi mynd o gwmpas y cylch gan fy mod ar hyn o bryd yn astudio gradd mewn gwyddor yr amgylchedd gyda'r Brifysgol Agored. Dechreuodd fy niddordeb mewn ail-wylltio mewn gweithdy yn Glen Affric yn 2018 ac rwy’n dal i ddysgu.

 

Mae gennyf brosiect 70 erw yn Sir Gaerfyrddin lle rwy’n datblygu model ar gyfer fferm a fydd yn rhedeg gyda 60% o’r tir mewn cynhyrchu cig eidion a phorc yn ogystal ag amaeth-goedwigaeth, a bydd y 40% sy’n weddill yn cefnogi ac yn cynyddu bioamrywiaeth. Rwy'n llwyr gefnogi ailwylltio yng Nghymru a gweithio gyda ffermwyr a thirfeddianwyr i gynyddu ein cyfalaf naturiol.

_edited.jpg

Gethin Jenkins-Jones

Hei! Geth yma.. Rwy'n Gynrychiolydd Ieuenctid (De Cymru) ar gyfer Ymddiriedolaeth Adareg Prydain (BTO), ac rydw i wedi bod yn frwd dros achub bywyd gwyllt drwy gydol fy oes. Rwyf hefyd yn raddedig o 'Bioleg Ecoleg a Chadwraeth' ym Mhrifysgol Caerwysg.

 

Trwy ddarllen ac astudio rwyf wedi tyfu i sylweddoli gwerth anhygoel bioamrywiaeth ar gyfer ein heconomi, ein treftadaeth a'n lles. Mae cyfathrebu yn ddiddordeb mawr i mi, ac rwy'n credu po fwyaf y mae pobl sy'n caru natur yn cyfathrebu ag eraill, y mwyaf optimistaidd fydd ein dyfodol. 

IMG-20220601-WA0004.jpg
IMG-20220602-WA0000.jpg

Beverley Phillips

Fern Towers

Mae Bev yn gadwraethwr bywyd gwyllt gydag angerdd am fywyd gwyllt brodorol y DU. Ar ôl astudio cadwraeth ym Mryste, mae Bev wedi gweithio i amrywiaeth o elusennau bywyd gwyllt mewn rolau addysg/ymgysylltu ac ecolegol dros y deng mlynedd diwethaf, gan ennill profiad mewn cynefinoedd a rhywogaethau morol, arfordirol, gwlyptir a thwyni tywod.

"Mae gweld dirywiad rhywogaethau’r DU yn ystod fy oes a sylweddoli cyn lleied o fywyd gwyllt sydd ar ôl yn y DU yn frawychus. Ble bynnag dwi'n edrych, o goetiroedd i amgylcheddau dŵr croyw a morol, mae rhywogaethau'n prinhau. ‘Mae ail-wylltio yn adfer yr ecosystemau difrodi hyn ac mae’n bwysig bod pob un ohonom yn dod o hyd i atebion i fyw a gweithio mewn amgylcheddau iach, gwydn, llawn rhywogaethau."

Mae Fern wedi’i lleoli yng Nghanolbarth Cymru ac ar hyn o bryd mae’n rheoli elusen leol sy’n hyrwyddo cysylltiad natur a lles trwy arddwriaeth gymdeithasol a therapiwtig.

 

Mae ganddi gefndir academaidd mewn anthropoleg gymdeithasol a seicdreiddiad, ac mae ganddi ddiddordeb mewn astudio dimensiynau cymdeithasol heriau amgylcheddol. Ar ôl graddio bu’n gweithio mewn ffermio agroecolegol yng Ngogledd Iwerddon, profiad a’i hanogodd i ymchwilio ymhellach i’r berthynas rhwng bywyd gwyllt a ffermio trwy ei gradd Meistr presennol mewn Ecoleg a Chynaliadwyedd yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen.

Mae ei chariad o ailwylltio yn deillio o blentyndod o wylio adar gyda’i thad, gan ddod o hyd i bocedi o ddiffeithwch mewn mannau annisgwyl o amgylch Birmingham.

Bev.jpg
profile pic.jpg

Richard Wheat

Dan Ward

Mae Dan yn arbenigwr meddwl systemau ac amlddisgyblaethol. Yn ecolegydd profiadol, bu’n gweithio yn y sector amgylchedd a chadwraeth ar brosiectau ar raddfa dalgylchoedd a thirwedd afonydd, cyn symud ymlaen i weithio ar gydnerthedd ecosystemau cenedlaethol ac atebion seiliedig ar natur / polisi gwasanaethau ecosystem ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Mae Dan yn fedrus mewn ymgysylltu â rhanddeiliaid,  yn gweithio gyda rhanddeiliaid lluosog sydd â buddiannau sy'n cystadlu ac weithiau'n gwrthdaro. Gweithio trwy broblemau a chymhlethdod drygionus i wireddu cyfleoedd ac atebion sy'n darparu buddion lluosog.

Gyda chefndir mewn celfyddyd gain a chynhyrchu teledu, mae Rich yn dod ag egni creadigol i Tir Natur. Mae’n frwd dros ddod o hyd i atebion ymarferol i’r argyfyngau bioamrywiaeth a hinsawdd ac mae’n canolbwyntio ar ffyrdd o ailgynnau’r berthynas ddrylliedig sydd gan bobl yn aml â byd natur. Lluniodd y cysyniad ar gyfer ein Ecosystemau Rhyngweithiol, fel ffordd o ymgysylltu cynulleidfa newydd ag ailwylltio, gan greu agwedd ddeinamig ac ysgogol at addysg a chodi arian.

Mae’n byw yn Ne Sir Benfro ar dyddyn sy’n ymroddedig i adfer natur, ynghyd â dolydd gwair traddodiadol, pyllau a gwrychoedd sydd wedi gordyfu.

6c8b33_9b992b729fa247409f9e88cea4f14e43~mv2.webp
bottom of page